Algemene Voorwaarden Primefa

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Primefa en een koper/Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, betalingskortingen of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5 De gebruiker van deze algemene voorwaarden wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden af.


2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elke aanbieding van Primefa is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Tussentijdse prijswijzigingen, type- en drukfouten zijn voorbehouden.
2.2 Indien de klant/opdrachtgever een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Primefa deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Annuleren na tekenen offerte is mogelijk. Annuleringskosten bedragen dan wel 15% van de totale kosten van koop en/of serviceovereenkomst.
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 
Primefa is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen vermeldt in/op onder andere maar niet uitsluitend een catalogus of de website zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege heffingen. 
3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken en kantoorverbruiksartikelen kunnen orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij Primefa geldende regeling.
3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de klant/opdrachtgever en worden separaat doorberekend.
3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Primefa het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt Primefa de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de klant/opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant/opdrachtgever is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming te controleren op juistheid en in ontvangst te nemen.

4.2 De klant/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de klant/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De klant/opdrachtgever is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.


5. Levertijd

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de klant/opdrachtgever Primefa schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Vertraging ontstaan door informatie, doen of nalaten van de klant/opdrachtgever, komt geheel voor risico en rekening van deze.


6. Deelleveringen 

Primefa is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Primefa gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 


7. Transport en risico

7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de klant/opdrachtgever.
7.2 Indien de verkochte zaak door Primefa of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van Primefa tot de bezorging, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

7.3 Primefa is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door Primefa geleverde zaken blijven in eigendom van deze totdat de klant/opdrachtgever de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Primefa op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant/opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens de Primefa.
8.2 Door Primefa geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de klant/opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
8.3 Het is de klant/opdrachtgever niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.


9. Betaling en zekerheid

9.1 Facturen van Primefa dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Primefa aan te geven wijze. 
9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de klant/opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant/opdrachtgever is vanaf de vervaldatum van de factuur aan Primefa, rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar, conform artikel 6:119a BW.
9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant/opdrachtgever worden alle betalingsverplichtingen van de klant/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Primefa hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Primefa bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Primefa schadevergoeding te vorderen.
9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de klant/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
9.6 Primefa is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de klant/opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de klant/opdrachtgever op Primefa.
Ingeval de vordering van Primefa op de klant/wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Primefa van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de klant/opdrachtgever beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de klant/opdrachtgever zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Primefa zal de klant/opdrachtgever indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
9.7 De klant/opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Primefa terstond genoegzaam en in de door Primefa gewenste vorm zekerheid te stellen en indien nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.  Zolang de klant/opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Primefa gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
9.8 Indien de klant/opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Primefa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade die ontstaan is. Primefa is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade;
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
- schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat Primefa in rekening heeft gebracht.  
10.3 Het recht van de klant/opdrachtgever op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de klant/opdrachtgever na het ontstaan ervan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Primefa heeft gemeld. 
10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
10.5 De klant/opdrachtgever vrijwaart Primefa voor alle schade die Primefa mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Primefa geleverde zaken.
10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Primefa op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is Primefa ten hoogste een bedrag verschuldigd dat door de verzekering uitgekeerd wordt.


11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 De klant/opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de klant/opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is;
- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de klant/opdrachtgever deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de klant/opdrachtgever binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Primefa.
11.4 Klachten over facturen dient de klant/opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Primefa.
11.5 Indien de klant/opdrachtgever geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.


12. Garantie

12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5. De lengte van deze termijn is afhankelijk van de garantietermijn die door de producent gegeven wordt en de voorwaarden die de producent hieraan stelt.
12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal  en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.
12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primefa enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
12.5 Indien de klant/opdrachtgever een beroep doet op een door Primefa gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door Primefa van het beroep op garantie, Primefa in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Primefa te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de klant/opdrachtgever geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de klant/ opdrachtgever een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
12.6 Indien Primefa onder de garantie materiaal  en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Primefa of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van Primefa voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de klant/opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal  en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de klant/opdrachtgever niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.


13. Intellectuele eigendom

13.1 De door Primefa geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Primefa geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Primefa naar zijn keuze en na overleg met de klant/opdrachtgever de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 
13.2 De klant/opdrachtgever heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk Primefa hierover heeft ingelicht.


14. Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de klant/opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Primefa voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de klant/opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Primefa, na de klant/wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Primefa op de klant/opdrachtgever mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
14.2 Indien de behoorlijke nakoming door Primefa van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de klant/opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Primefa komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is Primefa gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


15. Overmacht

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Primefa zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Primefa, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Primefa, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Primefa afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Primefa is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.


16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Primefa en de klant/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen Primefa en de klant/opdrachtgever die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij Primefa als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.